जिल्हा परिषद, यवतमाळ - पद भरती 2013-2014

सर्व शिक्षा अभियान - अर्ज स्वीकारण्याची शेवटची तारीख 08-Nov-2014 आहे. या मुदती नंतर अर्ज स्विकारले जाणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी.

शिपाई निवड यादी

शिपाई पदाच्या उमेदवारांना महत्वाची सूचना

स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक Revised Result

स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक Revised Answer Key

परिचर सुधारित निकाल

परिचर सुधारित उत्तरतालिका

कनिष्ठ अभियंता - अंतिम निवड यादी

परिचर सूचना

परिचर लेखी परीक्षेचा निकाल

परिचर उत्तरतालिका

परिचर - लेखी परीक्षा प्रवेशपत्र

स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक - कागदपत्र तपासणीसाठी महत्वाची सूचना

विस्तार अधिकारी कृषी - अंतिम निवड यादी

लघुलेखक, विस्तार अधिकारी (सांखिकी) - तात्पुरती निवड यादी

कनिष्ठ अभियंता, तारतंत्री, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक - महत्वाची सूचना व तात्पुरती निवड यादी

30-Nov तारखेच्या परीक्षेची महत्वाची सूचना

औषध निर्माण अधिकारी निवड यादी

आरोग्य सेवक (पुरुष)उत्तरतालिका व लेखी परीक्षेचा निकाल

विस्तार अधिकारी कृषी उत्तरतालिका व लेखी परीक्षेचा निकाल

प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ उत्तरतालिका व लेखी परीक्षेचा निकाल

कनिष्ठ अभियंता (WorkS) लेखी परीक्षेचा निकाल

कनिष्ठ अभियंता (WS) लेखी परीक्षेचा निकाल

तारतंत्री लेखी परीक्षेचा निकाल

कनिष्ठ अभियंता उत्तरतालिका

तारतंत्री उत्तरतालिका

स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक सुधारित निकाल

परिचर पदाच्या उमेदवारांना महत्वाची सूचना

लघुलेखक लेखी परीक्षेचा सुधारित निकाल

विस्तार अधिकारी (सांखिकी) लेखी परीक्षेचा सुधारित निकाल

विस्तार अधिकारी (सांखिकी)/लघुलेखक पदभरती सूचना

विस्तार अधिकारी (सांखिकी)/लघुलेखक उत्तरतालिका

वरिष्ठ सहाय्यक लेखा - तात्पुरती निवड यादी

अंशकालीन निदेशक लेखी परीक्षेचा निकाल

अंशकालीन निदेशक उत्तरतालिका

अंशकालीन निदेशक पदभरती सूचना

कनिष्ठ सहाय्यक लेखा लेखी परीक्षेचा निकाल

कनिष्ठ सहाय्यक लेखा उत्तरतालिका

कनिष्ठ सहाय्यक लेखा पदभरती सूचना

८ व ९ तारखेच्या परीक्षेची उत्तरतालिका आणि महत्वाची सूचना

सर्व शिक्षा अभियान - सुधारित वेळापत्रक

वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) - लेखी परीक्षेचा निकाल

औषध निर्माण अधिकारी - लेखी परीक्षेचा निकाल

कंत्राटी ग्रामसेवक (अनुसूचित क्षेत्र) - लेखी परीक्षेचा निकाल

स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक, कंत्राटी ग्रामसेवक (अनुसूचित क्षेत्र), औषध निर्माण अधिकारी, वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) पदाच्या उमेदवारांना सूचना

स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) च्या शाखेत रोखीने परीक्षा शुल्क भरण्यासाठी प्रिंट झालेल्या अधिकृत चलनाचाच वापर करावा. बँकेत चलान भरून आल्यानंतरच कृपया सविस्तर अर्ज भरावा.

भरती संदर्भातील माहिती
Sr.No. Notification Date Details
1 जिल्हा परिषद यवतमाळ, रिक्त पदे भारती बाबत जाहिरात 25-Aug-2014 View Details

2

जिल्हा परिषद यवतमाळ, रिक्त पदे भारती बाबत जाहिरात (Scheduled Area))

25-Aug-2014

View Details

3

सर्व शिक्षा अभियान - जिल्हा परिषद यवतमाळ, रिक्त पदे भारती बाबत जाहिरात

01-Nov-2014

View Details

4

सर्व शिक्षा अभियान- परीक्षा शुल्क बँक चलन

01-Nov-2014


5

आरोग्य सेवक (पुरुष) - परीक्षा शुल्क बँक चलन

01-Nov-2014


6

ऑनलाईन अर्ज करण्याच्या सविस्तर सुचना

25-Aug-2014

View Details

सरळ सेवेने भरावयाची पदे
अ. क्र. पदाचे नाव पदाचा तपशील अर्ज करा

कृपया अर्जामधील माहिती इग्लिश मध्ये भरा.

Note:The site is best viewed in most of the browsers. In case you face any problem, please try using different browser version/type. The site may experience peak load at any given point of time, if you experience any technical issue, please visit site after some time. In case technical issue persists please email us at support@zpytl.applyjobz.com with details.